Утробата ми е заета

с туптящо, ярко щастие.

Сърцето ли? Сърцето?

То същото си е. Очаква.