Дете, гласът ти се премята в устните

и капе като топъл желатин на пода.

Ръцете ти разкъсват всички букви на

онзи праезик, на който чувствам,

до нещо разбираемо, несложно.

Събирам го в торбичка от възторг.