поезията е организирано насилие над езика

каза Якобсон